Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Nasza spółka przywiązuje dużą wagę do spełnienia wymagań wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy więc dla Państwa niezbędne informacje dotyczące stosowania przez nas nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRO INTERNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytową z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 23B, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658523, REGON: 192663177, NIP: 9570820822 (dalej: „PRO INTERNET”).

PRO INTERNET przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy, np. dostarczyć sygnału telekomunikacyjnego czy wystawić faktury.

PRO INTERNET może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia prawidłowej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np.: wynikających z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości – przez czas, w którym przepisy szczególne nakazują przechowywać takie dane (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

c) wypełniania obowiązków prawnych wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne, np. przechowywania danych o połączeniach na potrzeby przyszłych żądań uprawnionych organów, zapewnienia bezpieczeństwa sieci, terminowego udzielania odpowiedzi na reklamacje, rozliczania się z obowiązków nałożonych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej – przez czas, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

d) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

f) marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

g) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

h) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

i) wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której korzystają abonenci, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy (art. 6 ust. 1 pkt f. RODO).

j) jeśli abonent wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu administrator będzie przetwarzać te dane.

Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być banki, firmy kurierskie lub ubezpieczyciele należności.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

– prawa dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane PRO INTERNET przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;

– prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

– prawa do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do PRO INTERNET;

– prawa do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  PRO INTERNET nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych;

– prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje PRO INTERNET o zmianie swoich danych osobowych;

– prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec oraz przetwarzania danych celach marketingowych;

– jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRO INTERNET bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich PRO INTERNET przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. PRO INTERNET wdrożył więc i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – PRO INTERNET stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.

Z dniem wejścia w życie RODO, PRO INTERNET wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się listownie kierując korespondencję na adres PRO INTERNET z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, bądź na adres e-mail: iod@pro-internet.pl

Informujemy, że PRO INTERNET nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.