Rozporządzenie UE 2015/2120 w sprawie dostępu do otwartego Internetu

Pro-internet sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż od dnia 30 kwietnia 2016r. zmianie ulegnie Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zmiany w Regulaminie wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i są konsekwencją wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.

W związku z powyższym, do treści Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Pro-internet Sp. z o.o. w § 29 dodaje się nowe ust. 11÷15 o następującym brzmieniu:

  1. Środki zarządzania ruchem stosowane przez Dostawcę, o których mowa w ust. 10 powyżej mogą mieć przejściowy wpływ na jakość świadczonej Usługi Internetowej jednak nie mają wpływu na prywatność Abonenta ani ochronę jego danych osobowych, z zastrzeżeniem zdania drugiego. W wyjątkowych przypadkach, gdy będzie to niezbędne z uwagi na cele określone przepisami prawa, podjęcie przez Dostawcę usług środków zarządzania ruchem może spowodować czasowe obniżenie jakości świadczonej Usługi poprzez spowolnienie prędkości transmisji danych, a w szczególnych, wyjątkowych przypadkach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego – może mieć również przejściowy wpływ na prywatność Abonenta lub zakres ochrony jego danych osobowych.

  2. Dostawca w Cenniku lub w Umowie deklaruje określoną prędkość (pojemność) łącza, co oznacza maksymalną dostępną przepływność w ramach danego pakietu. Faktycznie dostępna dla Abonenta w danej chwili przepustowość łącza może różnić się od maksymalnej i uzależniona jest w szczególności od: bieżących możliwości sieci telekomunikacyjnej w tym ograniczeń technologicznych tej sieci, możliwości technicznych oraz stanu technicznego urządzenia Abonenta, przeciążeń sieci telekomunikacyjnej, na którą wpływ mają m.in. działania innych operatorów telekomunikacyjnych lub innych użytkowników sieci, a także – w przypadku sieci bezprzewodowych – warunki atmosferyczne. W przypadku Usługi Internetowej zwykle dostępna prędkość łączna nie powinna różnić się od deklarowanej prędkości maksymalnej o więcej niż 10 %. Obniżenie prędkości może tymczasowo wpływać na spowolnienie możliwości korzystania określonych treści, aplikacji lub usług, w szczególności tych, które wymagają wyższej prędkości niż aktualnie dostępna.

  3. Z uwagi na deklarowaną przez Dostawę pojemność łącza, korzystanie za pośrednictwem Usługi Internetu z poszczególnych treści, aplikacji lub usług wymagających wyższej prędkości transmisji danych niż deklarowana zgodnie z pakietem, z którego korzysta Abonent na podstawie Umowy, może być utrudnione lub niemożliwe. W szczególności w przypadku jednoczesnego korzystania z treści, aplikacji lub usługi wymagającej zbliżonej do maksymalnej deklarowanej prędkości lub w przypadku wystąpienia tymczasowych przeciążeń Sieci, równoczesne korzystanie z innych treści, aplikacji lub usług może być utrudnione lub niemożliwe.

  4. Korzystanie z innych Usług Telewizji Kablowej oraz Usługi Telefonicznej świadczonych przez Dostawcę za pomocą Sieci nie ma wpływu na prędkość pobierania i wysyłania danych w ramach Usług Internetowych. Dostawca świadczy Usługi wyłącznie wtedy, gdy przepustowość Sieci umożliwia równoczesne korzystanie ze wszystkich Usług pozostaje bez wpływu na ich jakość.

  5. W przypadkach jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się istotnych rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem Usługi Internetowej na rzecz Abonenta będącego konsumentem pod względem prędkości lub innych parametrów jakości Usług a wykonaniem gwarantowanym w niniejszym Regulaminie, rozbieżności takie stanowią nienależyte wykonanie Umowy w rozumieniu przepisów prawa. Abonentowi będącemu Konsumentem przysługuje w takiej sytuacji uprawnienie do złożenia reklamacji zgodnie z postanowieniami Rozdziału V niniejszego Regulaminu.

Z uwagi na to, że zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, zmiana zostaje na podstawie art. 60a ust. 3a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 243 z późn. zm.) opublikowana na stronie internetowej Pro-internet Sp. z o.o. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, mają Państwo prawo do pisemnego wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do 30 kwietnia 2016 roku. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca regulaminu do obowiązującego stanu prawnego, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Brak pisemnego wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych i akceptację zmienionego Regulaminu.